Làm hiệu ứng đẹp cho banner Flatsome

Làm hiệu ứng đẹp cho banner Flatsome

Em chào các bác, em là tay ngang nên các bác cho em hỏi 1 chút với ạ vì em thấy nó đẹp với hay hay ^^~

Làm sao để có thể làm được 1 banner như trong video vậy ạ.
Em cám ơn các bác

 

Code tiêu chuẩn:

Download file Particles JS

Sử dụng

Load particles.js and configure the particles:

index.html

<div id="particles-js"></div>

<script src="particles.js"></script>

app.js

/* particlesJS.load(@dom-id, @path-json, @callback (optional)); */
particlesJS.load('particles-js', 'assets/particles.json', function() {
 console.log('callback - particles.js config loaded');
});

particles.json

{
 "particles": {
  "number": {
   "value": 80,
   "density": {
    "enable": true,
    "value_area": 800
   }
  },
  "color": {
   "value": "#ffffff"
  },
  "shape": {
   "type": "circle",
   "stroke": {
    "width": 0,
    "color": "#000000"
   },
   "polygon": {
    "nb_sides": 5
   },
   "image": {
    "src": "img/github.svg",
    "width": 100,
    "height": 100
   }
  },
  "opacity": {
   "value": 0.5,
   "random": false,
   "anim": {
    "enable": false,
    "speed": 1,
    "opacity_min": 0.1,
    "sync": false
   }
  },
  "size": {
   "value": 10,
   "random": true,
   "anim": {
    "enable": false,
    "speed": 80,
    "size_min": 0.1,
    "sync": false
   }
  },
  "line_linked": {
   "enable": true,
   "distance": 300,
   "color": "#ffffff",
   "opacity": 0.4,
   "width": 2
  },
  "move": {
   "enable": true,
   "speed": 12,
   "direction": "none",
   "random": false,
   "straight": false,
   "out_mode": "out",
   "bounce": false,
   "attract": {
    "enable": false,
    "rotateX": 600,
    "rotateY": 1200
   }
  }
 },
 "interactivity": {
  "detect_on": "canvas",
  "events": {
   "onhover": {
    "enable": false,
    "mode": "repulse"
   },
   "onclick": {
    "enable": true,
    "mode": "push"
   },
   "resize": true
  },
  "modes": {
   "grab": {
    "distance": 800,
    "line_linked": {
     "opacity": 1
    }
   },
   "bubble": {
    "distance": 800,
    "size": 80,
    "duration": 2,
    "opacity": 0.8,
    "speed": 3
   },
   "repulse": {
    "distance": 400,
    "duration": 0.4
   },
   "push": {
    "particles_nb": 4
   },
   "remove": {
    "particles_nb": 2
   }
  }
 },
 "retina_detect": true
}

Options

key option type / notes example
particles.number.value number 40
particles.number.density.enable boolean true / false
particles.number.density.value_area number 800
particles.color.value HEX (string)
RGB (object)
HSL (object)
array selection (HEX)
random (string)
"#b61924"
{r:182, g:25, b:36}
{h:356, s:76, l:41}
["#b61924", "#333333", "999999"]
"random"
particles.shape.type string
array selection
"circle"
"edge"
"triangle"
"polygon"
"star"
"image"
["circle", "triangle", "image"]
particles.shape.stroke.width number 2
particles.shape.stroke.color HEX (string) "#222222"
particles.shape.polygon.nb_slides number 5
particles.shape.image.src path link
svg / png / gif / jpg
"assets/img/yop.svg"
"http://mywebsite.com/assets/img/yop.png"
particles.shape.image.width number
(for aspect ratio)
100
particles.shape.image.height number
(for aspect ratio)
100
particles.opacity.value number (0 to 1) 0.75
particles.opacity.random boolean true / false
particles.opacity.anim.enable boolean true / false
particles.opacity.anim.speed number 3
particles.opacity.anim.opacity_min number (0 to 1) 0.25
particles.opacity.anim.sync boolean true / false
particles.size.value number 20
particles.size.random boolean true / false
particles.size.anim.enable boolean true / false
particles.size.anim.speed number 3
particles.size.anim.size_min number 0.25
particles.size.anim.sync boolean true / false
particles.line_linked.enable boolean true / false
particles.line_linked.distance number 150
particles.line_linked.color HEX (string) #ffffff
particles.line_linked.opacity number (0 to 1) 0.5
particles.line_linked.width number 1.5
particles.move.enable boolean true / false
particles.move.speed number 4
particles.move.direction string "none"
"top"
"top-right"
"right"
"bottom-right"
"bottom"
"bottom-left"
"left"
"top-left"
particles.move.random boolean true / false
particles.move.straight boolean true / false
particles.move.out_mode string
(out of canvas)
"out"
"bounce"
particles.move.bounce boolean
(between particles)
true / false
particles.move.attract.enable boolean true / false
particles.move.attract.rotateX number 3000
particles.move.attract.rotateY number 1500
interactivity.detect_on string "canvas", "window"
interactivity.events.onhover.enable boolean true / false
interactivity.events.onhover.mode string
array selection
"grab"
"bubble"
"repulse"
["grab", "bubble"]
interactivity.events.onclick.enable boolean true / false
interactivity.events.onclick.mode string
array selection
"push"
"remove"
"bubble"
"repulse"
["push", "repulse"]
interactivity.events.resize boolean true / false
interactivity.events.modes.grab.distance number 100
interactivity.events.modes.grab.line_linked.opacity number (0 to 1) 0.75
interactivity.events.modes.bubble.distance number 100
interactivity.events.modes.bubble.size number 40
interactivity.events.modes.bubble.duration number
(second)
0.4
interactivity.events.modes.repulse.distance number 200
interactivity.events.modes.repulse.duration number
(second)
1.2
interactivity.events.modes.push.particles_nb number 4
interactivity.events.modes.push.particles_nb number 4
retina_detect boolean true / false

Packages install

npm

https://www.npmjs.com/package/particles.js

npm install particles.js
Bower
bower install particles.js --save
Rails Assets
gem 'rails-assets-particles.js'
Meteor

https://atmospherejs.com/newswim/particles

meteor add newswim:particles

Hosting / CDN

Please use this host or your own to load particles.js on your projects

http://www.jsdelivr.com/#!particles.js

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0974.0707.83(Zalo/Viber)